زن و شوهر اول عشق بازی میکنن بعد به صورت داگی و به صورت دمر سکس میکنن