ممه های خانوم خوش هیکل و حشری و میماله و میخوره و آه و ناله میکنه