اول باهم عشق بازی میکنن بعد در دو پوزیشن باهم سکس میکنن