دختر و پسر اول عشق بازی میکنن و باهم حال میکنن بعد دختره برا پسره ساک میزنه