اول لنگهای دختره رو میده بالا و کیرش رو میکنه تو کصش بعد داگی از کون و کص میکنتش