با دختره اول صحبت میکنه بعد کار کم کم به سکس میکشه و اول دختره ساک میزنه بعد داگی استایل سکس میکنن